Forsdimma
Test Hmsida Forsdimma
1._N0A0385
_N0A0846lav
3._N0A9401 (kopia)
_N0A9458 kopia
2._N0A0833.kopia
_N0A0737.kopia
_N0A0706___serialized1.kopia
_N0A0724
FB_7791_0_0
_N0A0818.kopia
IMG_5353.forsdimma
_N0A9528.kopia

Forsdimma
Anja och Tomas Örn

(for English, scroll down)


Utställningen Forsdimma är en sorts sorgebearbetning

över de forsar och vattenfall som en gång var. Sorg över att vi inte har några minnen över de vatten som dånat

genom landskapen, att vi aldrig fått stå vid deras kant och imponeras.


Forsdimma är det luftburna vatten som frigör sig från

älven i en fors. Det är skummet på ytan som blir till små yra droppar som släpper sin värd och lyfter i gemensamma formationer, för att flyga vidare uppåt, utåt. Det finns en sällsynt lav, den håriga lilla skrovellaven, som ibland när alla förutsättningar stämmer, när forsdimman kan dröja sig kvar och fukta den omkringliggande skogen precis lagom mycket, kan leva och existera.


Den laven finns nästan inte mer och blir för oss en symbol för sorgen i ett förändrat landskap, ett bevis på att naturen var på ett annat sätt innan, när forsarna var många och vilda.


Utställningen är också en reflektion över att vi låtit våra vatten ledas om, dämmas upp och tvingas bort, ner under marken, genom turbiner och rör, över nationsbyggets stolthet och framgångens pris.


Frågor tvingar sig på om de stora besluten, vem var ingenjören som räknade på energiutvinningen fors för fors? Hur ser arkitekturen ut som härbärgerar dessa stora beslut?


Konstnärerna har skapat en en replika, i skala 1:1 av chefens rum, 1930 - 1963. En byggsats som tillåter dem att prova rummet på olika platser och i olika situationer.


Det spelar nog roll, vad ögonen har att vila på utanför kontorsfönstret, eller vad som kantar vägen till arbetet. Hur ska någon förstå vikten av forsdimma, om minnet av fukten mot huden, eller upplevelsen av en dånande fors inte finns?

Utställningens olika delar och verk:

- Byggsats för återskapande av chefsrummet på Vattenfall

åren 193O - 1963 (trä, plywood, bult, stål)

- Instruktioner till byggsats (teckning, koppartråd)

- Skulptur föreställande taklistprofil i chefsrummet,

på Vattenfall (betong, trä)

- Förslag på ny placering av rum för stora beslut med

chefsrummet på Vattenfall som förlaga (foto)

- Ritning över Vattenfalls huvudkontor, (plexiglas,

gängstång, arkivfoto från Stockholms stadsmuseum).

- Forsdimma, I, II, III (foto)

- Forsdimmezonen (film i loop)

- Lavar (glaserad keramik)

- Snötyngd björk (patinerad brons)

- Letsi torrfåra (foto)”Hårig skrovellav (Lobaria hallii)


Hårig skrovellav är knuten till större vattenfall. Den förekommer i forsdimmezonen intill vattenfallen på träd.

Arten är känd från fem lokaler i Jämtland och en vardera i Dalarna, Lycksele Lappmark och Åsele Lappmark. Samtliga lokaler är besökta på 1990-talet och hårig skrovellav finns kvar på samtliga utom en av de jämtländska (Storbofallet) där miljön drastiskt har ändrats efter vattenkrafts-

regleringen på 1960-talet. Populationerna är små på samtliga lokaler. Vid en inventering 1990/91 av arten i Sverige hittades totalt 60 träd. Senare inventeringar indikerar en populationsminskning på 50% på åtminstone två av lokalerna. Det stora flertalet tidigare möjliga lokaler är utbyggda för vattenkraft varför mörkertalet bedöms som mycket lågt (50%). Förutom från några lokaler i Norge (rödlistad) är arten i övrigt endast känd från enstaka fynd i västra Nordamerika, Ryssland och på Grönlands sydspets”

- SLU, Artdatabanken


Utställningen visades på Galleri Syster, Luleå 22/9 - 14/10 -23


Videodokumentation Forsdimmezonen, Lavar
White Waters Mist
Anja och Tomas Örn


The exhibition White Waters Mist is a kind of mourning process over the rapids and waterfalls that once were. Sadness because we have no memories of the waters that roared through the landscapes, that we never got to stand at their edge and be impressed.


White water mist is the airborne water that is released from the river in a rapid. It is the foam on the surface that turns into small swirling drops that release their host and lift off in common formations, to fly further upwards, outwards. There is a rare hairy little lichen, Lobaria hallii, which sometimes when all the conditions are right, when the white water mist can linger and moisten the surrounding forest just enough, can live and exist. This lichen almost no longer exists and becomes for us a symbol of the sadness in a changed landscape, a proof that nature was in a different way before, when the rapids were many and wild.


The exhibition is also a reflection on the fact that we have allowed our waters to be diverted, dammed up and forced away, underground, through turbines and pipes; a reflection on the pride of nation-building and the price of success.


Questions arise about the big decisions, who was the engineer who counted on the energy potential rapid by rapid? What does the architecture that houses these big decisions look like?


The artists have created a 1:1 scale replica of the manager’s room. A kit that allows them to try out the room in different places and in different situations.


It probably matters, what the eyes have to rest on outside the office window, or what surrounds the road the road to work. How can anyone understand the importance of the white water mist, if the memory of the moisture against the skin, or the experience of a roaring rapids is not there?


The exhibitions different parts and pieces:


- Building kit for recreating the manager’s room at

Vattenfall years 193O - 1963 (wood, plywood, bolt, steel)

- Instructions for building kit (drawing, copper wire)

- Sculpture representing the profile of the cornice in the

manager’s room at Vattenfall (concrete, wood)

- Proposal for new location of rooms for major decisions

with the manager’s room at Vattenfall as a model (photo)

- Drawing of Vattenfall’s head office, (plexiglass,

thread rod, archive photos from the Stockholm City

Museum).

- White waters mist I, II, III (photo)

- White waters mist zone (video in loop)

- Lichens (glazed ceramics)

- Snow-weighted birch (patinized bronze)

- Letsi dry riverbed (photo)


”Hall’s lung lichen (Lobaria hallii)


Hall’s lung lichen is associated with larger waterfalls. It occurs in the White water mist zone next to the waterfalls on trees.

The species is known from five locations in Jämtland and one each in Dalarna, Lycksele Lappmark and Åsele Lappmark. All premises were visited in the 1990s and Hall’s lung lichen remains on all but one of the ones in Jämtland (Storbofallet) where the environment has changed drastically after the regulation of hydropower in the 1960s. The populations are small at all locations. During an inventory in 1990/91 of the species in Sweden, a total of 60 trees were found. Later inventories indicate a population reduction of 50% on at least two of the locations. The large majority of previously possible locations have been developed for hydropower, which is why the unreported number is assessed as very low (50%). Apart from a few locations in Norway (red listed), the species is otherwise only known from isolated finds in western North America, Russia and on the southern tip of Greenland”

- SLU, Artdatabanken


The exhibition was shown in Galleri Syster, Luleå, Sweden 2023

Video documentation
White waters mist zone, Lichens