En plats försvinnande

En plats försvinnande


Pågående samarbete mellan Tomas Örn, Anja Örn och Fanny Carinasdotter kring det stora dagbrottet Aitik i Sakajärvi


"En plats försvinnande” följer processen i den accelererande gruvexpansionen och en ny sorts naturvårdsprojekt, att flytta träd. I ett försök att mildra konsekvenserna pågår experiment med att flytta gamla stockar, död ved, från platsen för att rädda deras rika liv av mikroorganismer. Sveriges lantbruksuniversitet driver forskningen och samlar insekter i den döda veden. Samtidigt töms också byarna Sakajärvi och Liikavaara. Kulturmiljöer och skog med höga naturvärden blir offer för gruvans expandering. Stockarna representerar också flytten av människorna. Det handlar om individer och de cirklar av sociala nät som omger dem, människans och naturens ekologi. Träden och stigarna representerar både de personliga berättelserna och ställer frågor om den antropocena tidsålder vi befinner oss i.


Verket innehåller även originalmusik komponerad av Robert Pörschke.


Under 2020 visas verket på :

Människans natur, Sune Jonssons Centrum för Dokumentärfotografi i Umeå. 

Kiruna Forever, ArkDes i Stockholm

Kiruna Forever, Konstmuseet i Norr, Kiruna.


Projektet har genomförts med stöd av Konstnärsnämnden, ArkDes och Konstmuseet i Norr.A place disappearing


Ongoing collaboration between Tomas Örn, Anja Örn and Fanny Carinasdotter around the big open pit mine Aitik in Sakajärvi.


"A place disappearance” follows the process of the accelerating mine expansion and a new kind of conservation project, moving of trees. In an effort to mitigate the consequences, experiments are underway to move old trees and dead wood, to save their rich lives of microorganisms. The Swedish University of Agriculture conducts research and collects insects in the dead wood. At the same time, the villages of Sakajärvi and Liikavaara are also emptied of its inhabitants and houses demolished. Cultural environments and ancient forests with high natural values ​​become victims of the mine's expansion. The trees also represent the movement of the people. It is about individuals and the circles of social networks that surround them, the ecology of man and nature. The trees and paths both represent the personal stories and ask questions about the anthropocene age we currently live in.


The work contains original music composed by Robert Pörschke.


During 2020, the work will be shown in:

Human nature, Sune Jonsson's Center for Documentary Photography in Umeå.

Kiruna Forever, ArkDes in Stockholm

Kiruna Forever, Art Museum of the North, Kiruna.


The project was carried out with support from The Swedish Arts Grants Committee, ArkDes -Sweden’s national centre for architecture and design and Norrbotten’s County Art Museum