En plats försvinnande

En plats försvinnande"En plats försvinnande” följer processen i den accelererande gruvexpansionen och en ny sorts naturvårdsprojekt, att flytta träd. I ett försök att mildra konsekvenserna pågår experiment med att flytta gamla stockar, död ved, från platsen för att rädda deras rika liv av mikroorganismer. Sveriges lantbruksuniversitet driver forskningen och samlar insekter i den döda veden. Samtidigt töms också byarna Sakajärvi och Liikavaara. Kulturmiljöer och skog med höga naturvärden blir offer för gruvans expandering. Stockarna representerar också flytten av människorna. Det handlar om individer och de cirklar av sociala nät som omger dem, människans och naturens ekologi. Träden och stigarna representerar både de personliga berättelserna och ställer frågor om den antropocena tidsålder vi befinner oss i.


Verket innehåller även originalmusik komponerad av Robert Pörschke.


Under 2021 visas verket på :

En plats försvinnande, Havremagasinet, Boden.


Projektet har genomförts med stöd av Konstnärsnämnden, ArkDes och Konstmuseet i Norr.
A place disappearing


"A place disappearance” follows the process of the accelerating mine expansion and a new kind of conservation project, moving of trees. In an effort to mitigate the consequences, experiments are underway to move old trees and dead wood, to save their rich lives of microorganisms. The Swedish University of Agriculture conducts research and collects insects in the dead wood. At the same time, the villages of Sakajärvi and Liikavaara are also emptied of its inhabitants and houses demolished. Cultural environments and ancient forests with high natural values ​​become victims of the mine's expansion. The trees also represent the movement of the people. It is about individuals and the circles of social networks that surround them, the ecology of man and nature. The trees and paths both represent the personal stories and ask questions about the anthropocene age we currently live in.


The work contains original music composed by Robert Pörschke.


During 2021, the work will be shown in:

A place disappearing, Havremagasinet, Boden.


The project was carried out with support from The Swedish Arts Grants Committee, ArkDes -Sweden’s national centre for architecture and design and Norrbotten’s County Art Museum