lyssnandet

lyssnandet
Anja och Tomas Örn, 2024

Region Gotland, 2024, Almedalen, Visby


Det krävs förvånansvärt lite att lära känna en människa. Små inblickar i någons liv är tillräckliga för att den första empatin och fröet till förståelse ska uppstå.


Ing-Marie Wieselgren visste att lyssnandet är en förutsättning för samtal. Utan att hon kände oss och utan att vi visste om det, har hon lyssnat, och fört vår talan. Hon har sett till allas vår rättighet att inte lämnas utanför.


Vi vet inte om det är havets vindar eller tyngden av blöt snö som fått björken att böja sig ner, men den står här med örat mot marken och lyssnar. Trädet samlar berättelser från de förbipasserande och de som stannar upp kan finna några av

Ing-Maries ord ristade i barken.the act of listening

Anja Örn and Tomas Örn

Region Gotland 2024, Almedalen, Visby


It takes surprisingly little effort to get to know another person. Small glimpses into someone's life are sufficient for the first empathy and seed of understanding to arise.


Ing-Marie Wieselgren knew that listening is a prerequisite for conversation. Without her knowing us and without our knowing about it, she has listened and made our case. She has seen to all our right not to be left out.


We don't know if it's the sea winds or the weight of wet snow that caused the birch to bend down, but it stands here with its ear to the ground and listens. The tree collects stories from those passing by and those who stop can find some of them

Ing-Marie's words were etched in the bark.