Etableringsfasen
Hemsida Bildspel (kopia)
_N0A9265
_N0A9256
_N0A0084
11._N0A8319
23.5. _N0A8306 kopiera.liten (kopia)

Etableringsfasen

(for English, scroll down)


Det finns smärtsamma mönster i det norra landskapet som upprepas

där en outtalad värdeskala anas och maktens geografi gör sig påmind.

Ett och samma landskap bär tydliga spår av både hopp och förtvivlan, ofta i samma spadtag. Etableringsfasen är ett större pågående arbete som kretsar kring den norra industriella naturen, platsen för ständigt

nya etableringar och satsningar.


Etableringsfasen är ett pågående projekt, ett vittnesmål, som följer de n så kallade gröna omställningen med uppförande av batterifabriker, vätgaslager och anläggningar för det fossilfria stålet.

The Establishing phase


There are painful patterns in the northern landscape that repeat themselves where an unspoken value scale is sensed and the geography of power is reminded. One and the same landscape bears clear traces of both hope and despair, in parallell. The establishing phase is a larger work in progress that revolves around the northern industrial nature, the place of constant new establishments and ventures.


The establishing phase is an ongoing project, a testimony, which follows the so-called green transition with the construction of battery factories, hydrogen storage and facilities for the fossil-free steel.