Norrakollektivet

Norrakollektivet är ett pågående samarbete mellan Tomas Örn, Anja Örn och Fanny Carinasdotter


Sedan 2016 har konstnärerna Fanny Carinasdotter, Anja Örn och Tomas Örn arbetat tillsammans i ett projekt kring Aitikgruvan, utanför Gällivare. Gruvan och dess kringliggande landskap har blivit en projektionsyta för dem att undersöka, förstå och belysa mineralutvinningen och dess konsekvenser för människa och natur.


Delar av arbetet har visats på Moderna museet, Kunsthall Trondheim och i Statens konstråds utställning Brytningstider. Under 2020 visas delar av projektet  i utställningarna Kiruna Forever som visas parallellt på ArkDes, Stockholm och Konstmuseet i Norr, Kiruna samt Människans Natur på Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi, Umeå.


Norrakollektivet (The Northern Collective) is an ongoing collaboration between Tomas Örn, Anja Örn and Fanny Carinasdotter


Since 2016, the artists Fanny Carinasdotter, Anja Örn and Tomas Örn have worked together on a project around the Aitik mine, outside Gällivare. The mine and its surrounding landscape have become a projection surface for them to investigate, understand and illuminate mineral extraction and its consequences for man and nature.


Parts of the work have been shown at the Moderna museet, in Stockholm, Kunsthall Trondheim and in the Swedish Arts Council's exhibition Extractions. In 2020, parts of the project is shown in the exhibitions Kiruna Forever, which are shown in parallel at ArkDes, Stockholm and the Art Museum in the North, Kiruna and Human Nature at Sune Jonsson Center for Documentary Photography, Umeå.