Samarbeten

En plats försvinnande


Anja Örn, Tomas Örn & Fanny Carinasdotter (2020).


Ett försök att förstå landskapets oändliga skönhet och industrins enorma storlek. 

Vi undersöker landskapet runt Sveriges största koppardagbrott, var slutar naturen att vara natur och var tar landskapets minnen vägen?


Videoinstallationen “Att använda landskap” undersöker skärningspunkten mellan natur och industri. Vi rör oss runt det enorma dagbrottet och samlar röster och bilder för att förstå platsens komplexitet och utvinningens konsekvenser.


“En plats försvinnande” följer processen i den accelererande gruvexpansionen och en ny sorts naturvårdsprojekt, att flytta träd. I ett försök att mildra konsekvenserna pågår experiment med att flytta gamla stockar, död ved,  från platsen för att rädda deras rika liv av mikroorganismer. Sveriges lantbruksuniversitet driver forskningen och samlar insekter i den döda veden.

Samtidigt töms också byarna Sakajärvi och Liikavaara. Kulturmiljöer och skog med höga naturvärden blir offer för gruvans expandering. Stockarna representerar också flytten av människorna. Det handlar om individer och de cirklar av sociala nät som omger dem, människans och naturens ekologi. Träden och stigarna representerar både de personliga berättelserna och ställer frågor om den antropocena tidsålder vi befinner oss i.